הצגת תוצאות חיפוש במערכות אחזור מידע תוך שימוש באלמנטים טקסטואליים - סקירת ספרות, עפר דרורי

03.06.2000 21:08
attachment 62-dsrsurvey.pdf